scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Barbara Kot-Doniec

Bio: Barbara Kot-Doniec is an academic researcher. The author has contributed to research in topics: Evidence-based practice & Specialty. The author has an hindex of 2, co-authored 8 publications receiving 11 citations.

Papers
More filters
Journal ArticleDOI
21 Oct 2016
TL;DR: Osoby z wyksztalceniem licencjackim i magisterskim zdecydowanie cześciej korzystaly z elektronicznych baz piśmiennictwa naukowego i czytaly wyniki opublikowanych badan naukeych (p < 0,001).
Abstract: Wstep. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oparte na najnowszych wynikach badan naukowych jest warunkiem koniecznym do sprawowania opieki pielegniarskiej na najwyzszym poziomie. Cel. Ocena wiedzy, postaw i umiejetności polskich pielegniarek w zakresie zastosowania Evidence-Based Practice w praktyce zawodowej w zalezności od wyksztalcenia. Material i metody. 820 pielegniarek i pielegniarzy (19 mezczyzn), 306 (37%) mialo wyksztalcenie średnie medyczne, 265 (32%) licencjackie, 249 (31%) magisterskie. Standaryzowany kwestionariusz Evidence-Based Practice (EBP) Profile Questionnaire z Uniwersytetu w Poludniowej Australii: 74 pytania zamkniete. Analiza rzetelności kwestionariusza, wspolczynnik α-Cronbacha: 0,905. Analiza statystyczna: nieparametryczny test Kruskala-Wallisa (p < 0,05), STATISTICA 12. Wyniki. Wyksztalcenie badanych mialo wplyw na rozumienie znaczenia terminu Evidence-Based Practice i jego role w pielegniarstwie (p < 0,001). Piecdziesiąt siedem procent magistrow zamierza rozwijac wlasne umiejetności w zakresie dostepu i oceny dowodow naukowych istotnych dla praktyki zawodowej (p < 0,001) oraz korzystac z odpowiedniej literatury naukowej w celu aktualizacji swojej wiedzy (p < 0,001). Osoby z wyksztalceniem licencjackim i magisterskim zdecydowanie cześciej korzystaly z elektronicznych baz piśmiennictwa naukowego i czytaly wyniki opublikowanych badan naukowych (p < 0,001). Wnioski. 1. W badanej grupie wyksztalcenie mialo wplyw na poziom wiedzy, postaw i umiejetności pielegniarek w zakresie zastosowania Evidence-Based Practice (EBP) w praktyce zawodowej. 2. Niewystarczająca znajomośc zagadnien związanych z wykorzystywaniem dowodow naukowych w codziennej praktyce klinicznej pielegniarek z wyksztalceniem średnim moze wynikac z systemu ksztalcenia zawodowego pielegniarek w Polsce, ktory obowiązywal przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. 3. Bez wzgledu na poziom wyksztalcenia, istnieje w badanej grupie koniecznośc stalego, ustawicznego aktualizowania wiedzy z zakresu EBP.

2 citations

Journal ArticleDOI
14 Jan 2016
TL;DR: Ocena rzetelnoŚci jest waznym elementem badania jakości narzedzia badawczego i jednym z etapow w procesie adaptacji skali psychometrycznej do nowych warunkow kulturowych.
Abstract: Wstep. Ocena rzetelności jest waznym elementem badania jakości narzedzia badawczego i jednym z etapow w procesie adaptacji skali psychometrycznej do nowych warunkow kulturowych. Stworzony w Australii kwestionariusz Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (EBP 2 Q) jest standaryzowanym narzedziem diagnostycznym przeznaczonym do badania wiedzy, postaw i umiejetności w zakresie praktyki medycznej opartej na dowodach naukowych. Cel. Celem pracy byla ocena rzetelności polskiej wersji jezykowej EBP 2 Q na podstawie badan w grupie specjalizujących sie pielegniarek i pielegniarzy. Material i metody. Grupa walidacyjna: 548 osob przystepujących do specjalizacyjnych egzaminow panstwowych organizowanych przez CKPPIP w 2014 roku (74% kobiet). Średnia wieku 42,0 ± 7,12 lat (min. 35 i maks. 56); staz pracy 19,0 ± 8,04 lat (min. 10, max. 37). Metodą badawczą byl EBP2Q skladający sie z 6 podskal, 74 stwierdzenia oparte na skali Likerta. Analiza statystyczna: wspolczynnik a-Cronbacha, rzetelnośc polowkowa Guttmana, moc dyskryminacyjna (wspolczynnik korelacji); obliczenia w pakiecie STATISTICA 12. Wyniki. Wartośc wspolczynnika a-Cronbacha dla calego kwestionariusza byla wysoka i wyniosla a = 0,905. Natomiast dla pomiaru rzetelności metodą polowkową Guttmana uzyskano wartośc 0,972. Wszystkie podskale EBP 2 Q charakteryzowaly sie wysokim stopniem wewnetrznej zgodności (a — 0,783–0,959) oraz dobrą rzetelnością rownoleglych polowek (0,804–0,982). Ponadto, w calej skali EBP 2 zidentyfikowano tylko dwie pozycje w domenie VI, ktore odznaczaly sie niskim stopniem mocy roznicującej. Wnioski. Wyniki oceny wierności rekonstrukcyjnej wskazują, ze proponowana polska wersja jezykowa EBP 2 Q jest rzetelnym narzedziem, ktore moze sluzyc do wiarygodnego pomiaru prowadzonego w polskiej populacji specjalizujących sie pielegniarek i pielegniarzy. Konieczne są jednak dalsze badania wlaściwości psychometrycznych tej wersji skali EBP 2 .

2 citations

Journal ArticleDOI
01 Oct 2015
TL;DR: Celem pracy byla analiza wiedzy i postaw pielegniarek wobec praktyki opartej na dowodach naukowych EBNP (EBNP, Evidence-Based Nursing Practice) w sesji wiosennej 2014 roku.
Abstract: Wstep. Nowoczesna praktyka pielegniarska, zapewniająca najefektywniejszą opieke oraz bezpieczenstwo pacjenta, powinna byc oparta na dowodach naukowych. Cel. Celem pracy byla analiza wiedzy i postaw pielegniarek wobec praktyki opartej na dowodach naukowych (EBNP, Evidence-Based Nursing Practice ). Material i metody. 548 pielegniarek przystepujących do egzaminow panstwowych (CKPPiP) w sesji wiosennej 2014 roku — 74% kobiet. Odsetek zwrotu ankiet — 37%. Średnia wieku — 42 lata (min. 35, maks. 56, SD = 8,455). Wyksztalcenie: 31% — tytul magistra, 22% — średnie medyczne, 17% — licencjat. Staz pracy — 16,9 roku (min. 10, maks. 37, SD = 4,979). 280 (51%) badanych zatrudniona w sektorze publicznym, 56% —w ramach umowy o prace. Miejsce pracy: 30% — oddzial szpitala miejskiego, 16% — oddzial szpitala klinicznego, starsze pielegniarki: 22%. Dobrowolne badania ankietowe. Anonimowy, standaryzowany kwestionariusz Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (Australia). Analiza rzetelności kwestionariusza, statystyka opisowa. Wyniki. Wspolczynnik Alfa Cronbacha: 0,905. 42% zna znaczenie terminu Evidence-based Practice (EBP), a dla 34% EBP stanowi nowoczesny model wykonywania zawodu. 36% zamierza korzystac z literatury naukowej w celu aktualizacji wiedzy, 41% twierdzi, ze doniesienia naukowe są przydatne w praktyce zawodowej, a 33% twierdzi, ze zastosowanie EBP poprawia jakośc praktyki zawodowej. 39% twierdzi, ze w praktyce zawodowej niektore wymogi EBP mogą miec ograniczone zastosowanie ze wzgledow obiektywnych, 4% rozumie znaczenie pojec: ryzyko wzgledne, ryzyko bezwzgledne oraz istotnośc statystyczna. Wnioski. Zastosowany kwestionariusz jest efektywnym narzedziem do pomiaru wiedzy i postaw pielegniarek wobec EBNP. Postawy pielegniarek wobec EBNP są pozytywne, jednakze wiedza na temat wymaga uzupelnienia. Trudności w wykorzystywaniu EBNP w codziennej pracy mają charakter obiektywny i wymagają zmian rozwiązan systemowych w pracy pielegniarek. Problemy Pielegniarstwa 2015; 23 (2): 177–182

2 citations

Journal ArticleDOI
01 Oct 2015
TL;DR: Celem pracy byla ocena wiedzy, postaw i umiejetności zastosowania Evidence-Based Practice (EBP) w codziennej praktyce zawodowej przez pielegniarki po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego z pielegNIarstwa epidemiologicznego.
Abstract: Wstep. Zagadnienia związane z kontrolą zakazen szpitalnych mają szczegolne znaczenie i są jednym z wazniejszych problemow w zarządzaniu placowkami opieki zdrowotnej. Wprowadzanie efektywnych metod kontroli zakazen wymaga uzyskania przez pielegniarki epidemiologiczne wiedzy związanej z praktyką pielegniarską opartą na faktach naukowych. Cel. Celem pracy byla ocena wiedzy, postaw i umiejetności zastosowania Evidence-Based Practice (EBP) w codziennej praktyce zawodowej przez pielegniarki po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego z pielegniarstwa epidemiologicznego. Material i metody. Trzydzieści siedem pielegniarek biorących udzial w egzaminie specjalizacyjnym z pielegniarstwa epidemiologicznego (1 mezczyzna); odsetek zwrotu ankiet 86%. Średni wiek 44,62 lata (min. 30, maks. 57, SD = 6,20), średni staz pracy 22,19 lata (min. 8, maks. 32, SD = 6,59). Dwadzieścia dwie osoby posiadaly tytul magistra. Standaryzowany kwestionariusz Evidence-Based Practice (EBP) Profile Questionnaire, analiza ilościowa i jakościowa. Wyniki. Dwadzieścia sześc pielegniarek ma świadomośc znaczenia i rozwoju EBP w pielegniarstwie i korzyści wynikających z jego stosowania. Trzynaście osob nigdy nie ocenilo poprawności metodologicznej wykorzystanej literatury naukowej oraz nie odnioslo jej do wlasnej diagnozy (12). Mimo ze 21 pielegniarek deklarowalo umiejetnośc uzyskania dostepu do dowodow naukowych oraz korzystania z elektronicznych baz piśmiennictwa naukowego (27), az 13 przyznalo, ze czyta wyniki opublikowanych badan naukowych raz w miesiącu lub rzadziej. Wnioski. W związku z intensywnym rozwojem pielegniarstwa epidemiologicznego i przewidywanym zwiekszonym zapotrzebowaniem na uslugi pielegniarskie w tej dziedzinie, istnieje koniecznośc pilnego uzupelnienia wiedzy i umiejetności pielegniarek dotyczących EBP. 2. Brak dostatecznej wiedzy pielegniarek na temat metodologii badan naukowych wymaga zmian systemowych zarowno w ksztalceniu studentow na kierunku pielegniarstwo, jak i w programach specjalizacyjnych ksztalcenia podyplomowego z epidemiologii. Problemy Pielegniarstwa 2015; 23 (2): 150–159

2 citations


Cited by
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: Life-long updating knowledge in the area of EBP by participation in various forms of postgraduate education can produce improvements in the knowledge, behaviours and attitudes of nurses in creating a positive EBP profile.
Abstract: Purpose. Evidence-based practice (EBP) is recognized by the healthcare community as the gold standard for the provision of safe and compassionate healthcare. The aim was to describe nurses’ knowled...

12 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: It is recommended that organizational and nursing educational support were needed to improve nurse’s attitude, skills and utilization of knowledge source for implementation of evidence based practice through providing training, creating awareness, and enhancing nurses’ abilities for utilization and implementation ofevidence based practice.
Abstract: Background: Evidence-Based Practice (EBP) is one of the nursing professional roles that can lead them to provide the best and more effective quality patient care. However, little studies are available across china on registered nurses’ attitude, skills and utilization of knowledge source for implementation of evidence based practice. Due to this the extent to which evidence based practice being utilized and implemented in nursing practice is still in its infancy across China. Objectives: The aim of this study was to assess the attitude, skills and source of knowledge on implementation of EBP among registered nurses working at selected teaching hospitals. Method: A descriptive institutional based cross-sectional study was conducted to assess nurses’ attitude, skills and utilization of knowledge source for implementation of EBP. A total of 366 RN were participated in filling self-administered questionnaire. The descriptive and inferential statistical analysis was performed by using SPSS version 20. The cut point for level of statistical significance was set at < 0.05 and all tests were 2-sided. Result: Overall, registered nurses who were participated in this study had a positive attitudes towards utilization of evidence based practice (M = 3.53, SD = 0.97). However, the level of skill in performing different EBP activities (M = 2.82 SD = 1.34) and the use of knowledge source to support daily care practice (M = 3.01, SD = 0.98) were found to be low. Similarly, participants indicated that they use more human and printed resources than electronic resources for supporting their practice (mean = 3.69, SD = 1.01; mean = 2.88, SD = 0.80; and mean = 2.57, SD = 1.05) respectively. Conclusion: It is recommended that organizational and nursing educational support were needed to improve this gap through providing training, creating awareness, and enhancing nurses’ abilities for utilization and implementation of evidence based practice. Additionally, it is recommended that further research is needed to identify the influence of individual and organizational factors on implementation of evidence based nursing practice.

7 citations

Journal ArticleDOI
01 Jan 2020
TL;DR: The level of education of the studied group has a positive effect on knowledge and the basis for EBP and knowledge of the concepts related to EBP, which influences aspects related to evidence-based practice (EBP).
Abstract: Introduction: Meeting the highest standards of nursing care requires high professionalism and thus continuous education, as well as the use of scientific evidence in everyday professional practice. Currently, it is believed that the process of education and training of nursing staff has a significant impact on the subsequent use of scientific evidence in professional practice. Aim of the study: The purpose of the research undertaken was to analyse the knowledge and skills of nursing staff related to the use of scientific evidence in everyday professional practice. Material and methods: The study was carried out among nurses working in Westpomeranian Province, and fulltime and part-time students in their second year of a second degree in nursing at the Pomeranian Medical University in Szczecin. The study was conducted by means of a diagnostic survey using the Polish language version (v.1.0) Evidence-Based Practice Profile (EBP2) Questionnaire. Results: The education of professionally active nurses influences aspects related to evidence-based practice (EBP). The highest score in four subscales: knowledge and attitudes towards EBP, application of EBP in professional practice, knowledge of EBP concepts, frequency of using individual elements of EBP, was observed in the group with a bachelor’s degree, while the lowest was seen in the group with secondary medical education. Conclusions: The level of education of the studied group has a positive effect on knowledge and the basis for EBP and knowledge of the concepts related to EBP. The respondents taking part in the chosen form of postgraduate education in the previous year showed greater knowledge about EBP and a positive attitude towards extending their own competences in the field of EBP.

2 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: In this article , the authors examined the relationship between mental health dimensions such as meaning in life, life satisfaction, and job satisfaction and the religious experience of God's presence and God's absence in the lives of Polish nurses with a bachelor and master's degree.
Abstract: This article examines the relationship between mental health dimensions such as meaning in life, life satisfaction, and job satisfaction, and the religious experience of God's presence and God's absence in the lives of Polish nurses with a bachelor and master's degree. The research was carried out in the city of Kraków, Poland. All nurses were brought up in Catholic families and declared themselves believing and practicing. The following research tools were used: the Meaning in Life Questionnaire, the Satisfaction with Life Scale, the Satisfaction with Job Scale, and the Intensity of Religious Experience Scale. Data analysis showed that the education level of Polish nurses does not significantly differentiate the analyzed variables. The correlation analysis showed that the strongest relationship was between satisfaction with life and satisfaction with job in the group of nurses with a bachelor's degree and nurses with a master's degree. The regression analysis showed that the strongest predictor of God's presence in the group of nurses with a bachelor's degree was satisfaction with job, and in the group of nurses with a master's degree it was satisfaction with life. The structural equation analysis revealed that the satisfaction with life plays an important and positive mediation role between the presence of the meaning in life and the search for the meaning in life, and the experience of God's presence and the experience of God's absence in the life of nurses.

2 citations