scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Bibiana Crespo

Bio: Bibiana Crespo is an academic researcher from University of Barcelona. The author has contributed to research in topics: Public space. The author has an hindex of 2, co-authored 5 publications receiving 10 citations.
Topics: Public space

Papers
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: In this article, aproximación teorica-practica comparada of the parametros transmediales e interdiscursivos of Hiperlibro-arte digital (Hiperlibros-arte) teniendo en cuenta sus aptitudes como fenomeno de comunicacion altamente interactivo in la escena del arte electronico.
Abstract: La consolidacion del uso de tecnologias digitales en el arte, asi como en cualquier tipo de manifestacion cultural en general, ha derivado, en muchos casos, en una praxis creativa contemporanea caracterizada por la integracion de diferentes medios de manera confluente, es decir, una produccion artistica contemporanea que se significa por la hibridacion de ‘viejos’ y ‘nuevos’ medios, soportes, lenguajes y textualidades. A este escenario creativo liminal basado en la transmedialidad Jenkins lo ha denominado ‘convergencia cultural’. El objetivo del articulo es ofrecer una aproximacion teorica-practica comparada de los parametros transmediales e interdiscursivos del Libro-arte digital (Hiperlibro-arte) teniendo en cuenta sus aptitudes como fenomeno de comunicacion altamente interactivo en la escena del arte electronico. Se analizan los conceptos transmedialidad e interdiscursividad como ‘modelos’ de un metodo de estudio del Libro-arte digital desde postulados semioticos. Asimismo, se establecen parangones entre dichos conceptos y Libros-arte digitales (Hiperlibros-arte) a fin de ilustrar, identificar y diferenciar diversas estrategias creativas utilizadas en este tipo de obras para articular su discurso, y por ende en la creacion artistica contemporanea de preceptos similares. Se ambiciona, a la postre, ofrecer herramientas para el analisis de obras fundamentadas en la concurrencia medial, las nuevas textualidades y los procesos comunicativos interactivos.

5 citations

Journal Article
TL;DR: Les propostes d’art col·laboratiu a l'espai public impliquen un dialeg amb l’audiencia (relational art o art relacional abans esmentat) as discussed by the authors, basen en la interaccio, sociabilitzacio, i l'intercanvi entre els participants.
Abstract: De la ma de tres projectes artistics —Between the Door and the Street (2013) de Suzanne Lacy, The Moving Garden (2009/2015) de Lee Mingwei i The Land Foundation (1998) de Rirkrit Tiravanija— aquest article reflexiona sobre els preceptes metodologics que fonamenten les bases teoriques i conceptuals de l’art participatiu a l’espai publicPreses com a casos d’estudi sobre art participatiu, sengles proposicions permeten explorar els conceptes d’art relacional / estetica relacional proposats pel comisari frances artifex de l’Altermodernisme, Nicolas Bourriaud, aixi com desenvolupar-los i expandir aquest estudi considerant altres debats contemporanis vinculats amb la recerca basada en la practica artistica (practice-led research / practice-based research in the arts), ampliament abordats per Hazel Simth i Roger T Dean en el seu llibre Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts (2009)Les propostes d’art col·laboratiu a l’espai public impliquen un dialeg amb l’audiencia —relational art o art relacional abans esmentat—, es basen en la interaccio, sociabilitzacio i l’intercanvi entre els participants aixi com en un dialeg amb l’entorn espacial —site-specific art, es a dir aquell art dissenyat especificament per a una localitzacio determinada i que mante una interrelacio amb el propi espai—, ens trobem per tant davant un tipus de creacions d’immenses possibilitats creatives i resolutives, la qual cosa no fa mes que engrandir el valor que comporta la seva propia praxi D’altra banda, per la seva mateixa naturalesa, l’art participatiu no es pot aventurar a prefixar un resultat objectual artistic ja que, moltes vegades, gravita sobre les accions o activitats mes que en la realitzacio d’objectes Si be es poden augurar determinades respostes i interaccions, no es poden donar resultats aprioristics sobre les actituds dels participants, el que resulta en una obra oberta Aquesta caracteristica d’“allo obert” no significa inconclus Veurem com un altre dels preceptes que constitueixen les practiques artistiques participatives a l’espai public pot albergar un final obert de multiples resolucionsEn darrera instancia, aquest article busca definir els primordials principis constituents de l’art participatiu a l’espai public en la nostra contemporaneitat, amb la finalitat de convidar, tant a teorics sobre la materia com a artistes, a la seva comprensio, divulgacio i “participacio” activa

2 citations

Journal Article
TL;DR: In the context of the Mural de la Memoria al Baro de Viver (Barcelona), el barri adjacent de Bon Pastor, va mostrar interes en comptar amb un element simbolic i artistic de caracteristiques similars as discussed by the authors.
Abstract: Despres del desenvolupament el 2011 del Mural de la Memoria al Baro de Viver (Barcelona), el barri adjacent de Bon Pastor, va mostrar interes en comptar amb un element simbolic i artistic de caracteristiques similars. Tanmateix, des del principi, els veins de Bon Pastor van expressar la idea que l’escriptura dels seus records no s’hauria de realitzar sobre un suport lineal, sino que s’hauria de distribuir pel territori. L’equip de recerca del Centre d’Investigacio Polis va iniciar un proces participatiu (no conclos en l’actualitat) en el marc d’acords de cooperacio entre el Centre, l’Associacio de Veins i les autoritats locals del districte de Sant Andreu. Al mateix temps, el tema d’aquest “sistema de memoria i espai” va esdevenir un tema a desenvolupar per un dels equips interdisciplinaris i internacionals d’estudiants del Master en Disseny Urba: Art, Ciutat, Societat de la Universitat de Barcelona. Aquest article presenta el progres realitzat.

2 citations

Journal ArticleDOI
07 Jan 2016
TL;DR: In this article, the authors present a model of the treball en equip (CTE), a transversal treball-in-equip model for ensembles.
Abstract: Els preceptes que conformen l’espai europeu d’educacio superior (EEES) es fonamenten en el model ensenyament-aprenentatge i en l’adquisicio d’un conjunt de competencies. El plantejament innovador que es proposa es la definicio i la implementacio posterior de rubriques d’avaluacio de la competencia transversal treball en equip (CTE). El context en que es desenvolupa la innovacio es ampli, ja que repercuteix en els tres graus que s’imparteixen a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona: grau en Belles Arts, grau en Conservacio-Restauracio de Bens Culturals i grau en Disseny. Aquest article mostra els resultats de la recerca vers dos objectius principals. Per una banda, treballar la CTE en el marc dels ensenyaments artistics i dissenyar un model de rubriques d’avaluacio ad hoc; i per l’altra, fer una prova pilot per comprovar-ne l’efectivitat, avaluar els resultats assolits i valorar les possibles millores de disseny i aplicacio. La finalitat ulterior es implementar el model al conjunt de les assignatures de la Facultat. El desenvolupament del projecte ha evidenciat com es reforca el treball en col·laboracio dels equips docents que s’hi impliquen, cosa que en potencia els resultats. Pel que fa a l’alumnat, tambe s’ha observat com es genera una dinamica interessant de cohesio del grup d’estudiants. S’ha pogut apreciar que fomenta el compromis i la responsabilitat dels membres de l’equip i del grup respecte del col·lectiu classe. Per poder continuar introduint i consolidant el sistema d’avaluacio de les competencies es necessari establir un procediment de centre que el gestioni i vetlli pel seu bon funcionament.

2 citations

01 Apr 2009
TL;DR: This research in live drawing and new technologies uses a combination of a human figure in live in composition, overlaid with a digital projection of a second human figure to explore, to amplify and thoroughly analyse the search for distinctive identities and graphic languages of representation for live and projected models.
Abstract: My research in live drawing and new technologies uses a combination of a human figure in live in composition, overlaid with a digital projection of a second human figure. The aim is to explore, to amplify and thoroughly analyse the search for distinctive identities and graphic languages of representation for live and projected models.

Cited by
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: In this paper, the authors introduce the case of the neighborhood of Bon Pastor (Barcelona, Spain), which has gone through urban transformations over the past years, promoting the development of sustainable urban drainage systems (SUDSs).
Abstract: The persistence of urban floods and the inability of aging sewage infrastructure to deal with stormwater make sustainable urban drainage systems (SUDSs) one of the emerging paradigms in urban water management, in which stormwater is no longer a hazard but a resource. Although most of the global research has been done on the technical aspects of SUDSs, their social impacts are not always taken into consideration. The neighborhood scale that characterizes SUDSs creates a different governance system—compared to the old structures of flood risk management—characterized by decentralization practices and where communities gain a better position of negotiation and new responsibilities. The objective of this research is to recognize how the diverse stakeholders involved in SUDSs interact with each other and to look into the different levels of understanding SUDSs as a new alternative of stormwater infrastructure. In order to accomplish this task, the paper introduces the case of the neighborhood of Bon Pastor (Barcelona, Spain), which has gone through urban transformations over the past years, promoting the development of SUDSs in 2012. Empirical evidence was obtained from 10 semi-structured interviews with government, technicians, social organizations, and local community citizens as well as revision of existing policy documents and grey literature on SUDSs and historical documents on the development of the neighborhood. The results show how active the community was during the design process and afterward, as sustainability gradually became one of the main topics in the neighborhood to be incorporated in new developments. However, it also unveiled several issues related to maintenance and the ambiguity of the term SUDS for the different stakeholders involved.

20 citations

Journal ArticleDOI
20 Jun 2019
TL;DR: In this paper, the authors present a quantitative methodology used for the evaluation of the transversal competence Teamwork and Leadership in the course Human Resources Management, Degree in Management and Public Administration, Universitat Politecnica de Valencia.
Abstract: espanolThe objective of this work is to present a quantitative methodology used for the evaluation of the transversal competence Teamwork and Leadership in the course Human Resources Management, Degree in Management and Public Administration, Universitat Politecnica de Valencia. Lecturers have collected data from peer evaluation and self-assessment of students. With this, we have made a quantitative evaluation through the application of an adequacy coefficient that has allowed to verify which students adjusted better to the level required by the lecturers in the different items that build the transversal skill, both from the point of view of the companions and oneself. In addition, it has been proven in which way teamwork has reinforced the individual work of each student. The evaluation method presented in this article is of universal use, since it can be adapted to any other course of any other title, or educational level, even undergraduate. The knowledge of the results allows to better guide the teaching performance to the learning results of the students through teamwork. EnglishEl objetivo de este trabajo es presentar una metodologia cuantitativa utilizada para la evaluacion de la competencia transversal Trabajo en equipo y Liderazgo en la asignatura Gestion de Recursos Humanos de Grado en Gestion y Administracion Publica de la Universitat Politecnica de Valencia. Las profesoras han recogido datos de la evaluacion por pares y de la autoevaluacion de los estudiantes. Con esto, han realizado una evaluacion cuantitativa a traves de la aplicacion de un coeficiente de adecuacion que ha permitido comprobar que estudiantes se han ajustado mejor al nivel requerido por las profesoras en los distintos items que componen la competencia transversal, tanto desde el punto de vista de los companeros como de uno mismo. En adicion, se ha comprobado en que modo el trabajo en equipo ha reforzado el trabajo individual de cada estudiante. El metodo de evaluacion presentado en este articulo es de uso universal, pues se puede adaptar a cualquier otra asignatura de cualquier otro curso, titulo, o nivel educativo, incluso no universitario. El conocimiento de los resultados permite orientar mejor el desempeno docente a los resultados de aprendizaje de los estudiantes mediante el trabajo en equipo.

3 citations

Journal ArticleDOI
30 Jun 2019
TL;DR: In this paper, the authors describe the Bon Pastor Civic Memory project as an interesting example of a participatory action aimed at the preservation of local heritage, and describe how the urban development plans for the district were transformed as a result of major changes in national politics, economy, and social policy, since the 1930s, through 60s and 70s, till today.
Abstract: The topic of the article are the complex stages of the formation of the Bon Pastor neighbourhood in Barcelona, and contemporary efforts to create the remembrance space system that would preserve the social memory and historical identity of the place. The author presents how the urban development plans for the district were transformed as a result of major changes in national politics, economy, and social policy, since the 1930s, through 60s and 70s, till today. The article describes the Bon Pastor Civic Memory project as an interesting example of a participatory action aimed at the preservation of local heritage. The implementation of the Civic Memory project was possible due to the neighbours’ initiative and their cooperation with cultural and academic institutions. The aim of this project is to mark certain points of the territory which possess historically and socially significant value, and to enhance them through public art, urban design and other implementations envisaged. The Association of residents of Bon Pastor (Barcelona) has been characterized, since 1974, for its combative and vindictive nature, at the same time as for its great capacity to launch solidarity initiatives and manage complicated processes to improve the living conditions of residents of the neighbourhood. After the struggles to obtain a health centre, the improvement of communications by metro and bus, and the constant improvement of public space, in recent years, the Association is co-managing with the Barcelona City Council, the radical transformation of the neighbourhood. The different phases for the remodelling of the neighbourhood, by replacing the so-called “cheap houses” with new buildings, with more spacious apartments and with better material conditions, is coming to an end and now, the possibility opens up, driven by the neighbours and the Museum of the History of the City (MUHBA) to have a metropolitan museographic space devoted to the presentation and study of the evolution of workers’ and popular housing in Barcelona.

2 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: This paper propone the traslacion de la teoria estetica de la intermedialidad en el campo de la educación como marco teorico that sugiera nuevas concreciones de la competencia artistica in las aulas; nos proponemos evidenciar la necesidad social actual de potenciar the capacidad de recepcion and expresion artistica hibridas, sirviendose de todos los lenguajes, medios, tecnic
Abstract: Este estudio propone la traslacion de la teoria estetica de la intermedialidad en el campo de la educacion como marco teorico que sugiera nuevas concreciones de la competencia artistica en las aulas; nos proponemos evidenciar la necesidad social actual de potenciar la capacidad de recepcion y expresion artistica hibridas, sirviendose de todos los lenguajes, medios, tecnicas y recursos que tienen los alumnos a su alcance, de modo que puedan ser no solo consumidores de contenidos intermediales, sino tambien creadores Esta constatacion, fundamentada en el analisis del curriculo y de sus concreciones en las aulas de distintos centros educativos de Educacion Primaria, es el punto de partida de nuestra investigacion Para ello proponemos hacer un paso atras y un paso adelante en la mayoria de propuestas didacticoartisticas mas comunes de nuestras escuelas y empoderar a los alumnos o estudiantes del proceso creativo: por un lado, proponer retos a los alumnos y permitir que sean ellos quienes elijan el genero con que van a vehicular su discurso; y por el otro propiciar, a traves de los medios de comunicacion, que sus producciones lleguen a un publico interesado y critico, y no unicamente al docente Este enfoque exige tambien una concepcion mas fluida de los generos artisticos

1 citations