scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Daeng Tri Fahyuan

Bio: Daeng Tri Fahyuan is an academic researcher. The author has contributed to research in topics: CTL* & Reading (process). The author has an hindex of 1, co-authored 1 publications receiving 1 citations.

Papers
More filters
Proceedings ArticleDOI
01 Dec 2018
TL;DR: It can be concluded that the learning materials is worth a read text descriptions used in teaching reading skills, and it is expected that this reading instructional materials can overcome the limitations of reading learning materials in junior high school.
Abstract: This research aimed to describe the validity and effectiveness of reading description text learning materials which are developed based on the principles of CTL for grade VII students. This research used the model of Plomp from prelimenary phase, development, up to asssesment phase. Validation of learning materials are described in four categories; material, presentation, language, and graphics. It uses validation sheet and test carried out in class VII SMP Negeri 12 Padang ( about 31 students)by using achievement test and questionnaire. These results indicate that the learning materials developed in terms of feasibility is declared invalid content, presentation, linguistic, and graphicism have very valid and effective which is indicated by the results of student learning. Based on the results of the analysis and discussion, it can be concluded that the learning materials is worth a read text descriptions used in teaching reading skills. It is expected that this reading instructional materials can overcome the limitations of reading learning materials in junior high school. Keywords-learning materials; reading skill; description texts; CTL

1 citations


Cited by
More filters
Journal ArticleDOI
01 Nov 2020
TL;DR: In this article, õppevara on abivahend, mis on õpetajale toeks laste arengu eesmärgipärasel suunamisel.
Abstract: Kvaliteetne õppevara on abivahend, mis on õpetajale toeks laste arengu eesmärgipärasel suunamisel. Uurimuse eesmärk oli välja selgitada, millisena hindavad Eesti lasteaiaja klassiõpetajad oma võimalusi otsustada eesti keele ja matemaatika õppevara valiku üle, millistest põhimõtetest nad lähtuvad ja milliste eesmärkide täitmist õppevara puhul oluliseks peavad. Erinevuste väljaselgitamiseks lasteaiaja klassiõpetajate hinnangute vahel küsitleti 64 lasteaiaõpetajat ja 47 klassiõpetajat, kasutades valikvastuste ja avatud küsimustega ankeeti. Õppevara valiku põhi mõtteid analüüsides eristus neli peakategooriat: vastavus õppekavale, sisu ja ülesannete mitmekesisus, sisu ja ülesannete selgus ja arusaadavus, välised tegurid. Õppevara eesmärkidest tõid õpetajad kõige sagedamini välja, et heal tasemel õppevara peaks toetama laste kognitiivsete oskuste kujundamist. Samuti selgus, et võrreldes klassiõpetajatega saavad lasteaiaõpetajad rohkem ise otsustada, millist õppevara eesti keele või matemaatika õpetamisel kasutada. Teadvustades, millistest põhi mõtetest õppevara valikul lähtuda ja milliseid eesmärke heal tasemel õppevara täidab, saab õpetaja teha otsuseid, mis toetavad mitmekülgselt lapse arengut.

1 citations