scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Halina Żmuda-Trzebiatowska

Bio: Halina Żmuda-Trzebiatowska is an academic researcher from Medical University of Warsaw. The author has contributed to research in topics: Evidence-based practice & Cronbach's alpha. The author has an hindex of 2, co-authored 10 publications receiving 30 citations.

Papers
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: The Polish version of the EBP2Q is comparable in terms of psychometry to the original English version, and can be used to assess knowledge, attitudes, and skills concerning EBP among students and practicing professional nurses and midwives.
Abstract: Decisions about patient care in clinical practice should be made based on proven scientific evidence of efficacy and safety (i.e., evidence-based practice [EBP]). Currently, there are no available tools in Poland for assessing the knowledge and attitudes of specialists in health sciences towards EBP. Therefore, by validating the Polish version of the original English Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (EBP2Q), we may provide an appropriate instrument for assessing EBP. The validation group consisted of 1,362 people, including nurses and midwives taking the specialization exam, second-degree students in nursing/midwifery, and staff of selected municipal and clinical hospitals in Warsaw, Pruszkow, and Chelm. The study was conducted from March to June 2014. The following psychometric properties of the EBP2Q were assessed: reliability (Cronbach’s alpha coefficient, and test-retest), validity (exploratory factor analysis, Spearman’s r correlation coefficient, and assessment of inter-group differences), as well as unidimensionality of domains (principal component analysis). All domains of the EBP2Q were characterized by high reliability (Cronbach’s alpha ranging from 0.800 to 0.972). The Polish version showed a strong similarity of factor structure with the original English EBP2Q, indicating that the condition for theoretical validity is fulfilled. Maintenance of the theoretical and discriminative validity and unidimensionality of five domains of the EBP2Q was confirmed. The Polish version of the EBP2Q is comparable in terms of psychometry to the original English version. This questionnaire can be used to assess knowledge, attitudes, and skills concerning EBP among students and practicing professional nurses and midwives. The future validation of the EBP2Q in other groups of specialists in health sciences may increase the scope of applicability of this tool.

16 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Examination of the frequency of selected health-enhancing behaviours and abstinence from health-risk behaviours among Polish nurses considering their age and performance of shift work foundiencies in terms of a healthy lifestyle influence the health of the nurses, their performance of professional duties and their capacity for modelling of health enhancing behaviours in patients.

11 citations

Journal ArticleDOI
21 Oct 2016
TL;DR: Osoby z wyksztalceniem licencjackim i magisterskim zdecydowanie cześciej korzystaly z elektronicznych baz piśmiennictwa naukowego i czytaly wyniki opublikowanych badan naukeych (p < 0,001).
Abstract: Wstep. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych oparte na najnowszych wynikach badan naukowych jest warunkiem koniecznym do sprawowania opieki pielegniarskiej na najwyzszym poziomie. Cel. Ocena wiedzy, postaw i umiejetności polskich pielegniarek w zakresie zastosowania Evidence-Based Practice w praktyce zawodowej w zalezności od wyksztalcenia. Material i metody. 820 pielegniarek i pielegniarzy (19 mezczyzn), 306 (37%) mialo wyksztalcenie średnie medyczne, 265 (32%) licencjackie, 249 (31%) magisterskie. Standaryzowany kwestionariusz Evidence-Based Practice (EBP) Profile Questionnaire z Uniwersytetu w Poludniowej Australii: 74 pytania zamkniete. Analiza rzetelności kwestionariusza, wspolczynnik α-Cronbacha: 0,905. Analiza statystyczna: nieparametryczny test Kruskala-Wallisa (p < 0,05), STATISTICA 12. Wyniki. Wyksztalcenie badanych mialo wplyw na rozumienie znaczenia terminu Evidence-Based Practice i jego role w pielegniarstwie (p < 0,001). Piecdziesiąt siedem procent magistrow zamierza rozwijac wlasne umiejetności w zakresie dostepu i oceny dowodow naukowych istotnych dla praktyki zawodowej (p < 0,001) oraz korzystac z odpowiedniej literatury naukowej w celu aktualizacji swojej wiedzy (p < 0,001). Osoby z wyksztalceniem licencjackim i magisterskim zdecydowanie cześciej korzystaly z elektronicznych baz piśmiennictwa naukowego i czytaly wyniki opublikowanych badan naukowych (p < 0,001). Wnioski. 1. W badanej grupie wyksztalcenie mialo wplyw na poziom wiedzy, postaw i umiejetności pielegniarek w zakresie zastosowania Evidence-Based Practice (EBP) w praktyce zawodowej. 2. Niewystarczająca znajomośc zagadnien związanych z wykorzystywaniem dowodow naukowych w codziennej praktyce klinicznej pielegniarek z wyksztalceniem średnim moze wynikac z systemu ksztalcenia zawodowego pielegniarek w Polsce, ktory obowiązywal przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. 3. Bez wzgledu na poziom wyksztalcenia, istnieje w badanej grupie koniecznośc stalego, ustawicznego aktualizowania wiedzy z zakresu EBP.

2 citations

Journal ArticleDOI
14 Jan 2016
TL;DR: Ocena rzetelnoŚci jest waznym elementem badania jakości narzedzia badawczego i jednym z etapow w procesie adaptacji skali psychometrycznej do nowych warunkow kulturowych.
Abstract: Wstep. Ocena rzetelności jest waznym elementem badania jakości narzedzia badawczego i jednym z etapow w procesie adaptacji skali psychometrycznej do nowych warunkow kulturowych. Stworzony w Australii kwestionariusz Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (EBP 2 Q) jest standaryzowanym narzedziem diagnostycznym przeznaczonym do badania wiedzy, postaw i umiejetności w zakresie praktyki medycznej opartej na dowodach naukowych. Cel. Celem pracy byla ocena rzetelności polskiej wersji jezykowej EBP 2 Q na podstawie badan w grupie specjalizujących sie pielegniarek i pielegniarzy. Material i metody. Grupa walidacyjna: 548 osob przystepujących do specjalizacyjnych egzaminow panstwowych organizowanych przez CKPPIP w 2014 roku (74% kobiet). Średnia wieku 42,0 ± 7,12 lat (min. 35 i maks. 56); staz pracy 19,0 ± 8,04 lat (min. 10, max. 37). Metodą badawczą byl EBP2Q skladający sie z 6 podskal, 74 stwierdzenia oparte na skali Likerta. Analiza statystyczna: wspolczynnik a-Cronbacha, rzetelnośc polowkowa Guttmana, moc dyskryminacyjna (wspolczynnik korelacji); obliczenia w pakiecie STATISTICA 12. Wyniki. Wartośc wspolczynnika a-Cronbacha dla calego kwestionariusza byla wysoka i wyniosla a = 0,905. Natomiast dla pomiaru rzetelności metodą polowkową Guttmana uzyskano wartośc 0,972. Wszystkie podskale EBP 2 Q charakteryzowaly sie wysokim stopniem wewnetrznej zgodności (a — 0,783–0,959) oraz dobrą rzetelnością rownoleglych polowek (0,804–0,982). Ponadto, w calej skali EBP 2 zidentyfikowano tylko dwie pozycje w domenie VI, ktore odznaczaly sie niskim stopniem mocy roznicującej. Wnioski. Wyniki oceny wierności rekonstrukcyjnej wskazują, ze proponowana polska wersja jezykowa EBP 2 Q jest rzetelnym narzedziem, ktore moze sluzyc do wiarygodnego pomiaru prowadzonego w polskiej populacji specjalizujących sie pielegniarek i pielegniarzy. Konieczne są jednak dalsze badania wlaściwości psychometrycznych tej wersji skali EBP 2 .

2 citations


Cited by
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: Qualitative content analysis of survey responses was used to explore nurses' perceptions regarding barriers and facilitators to health-promoting behaviors such as exercise, healthy eating, and participation in stress reduction activities.
Abstract: Nurses are instrumental in the battle against lifestyle-related diseases, yet nurses may not be participating in their own health-promoting self-care. This study used qualitative content analysis of survey responses to explore nurses' perceptions regarding barriers and facilitators to health-promoting behaviors such as exercise, healthy eating, and participation in stress reduction activities. Seven themes emerged: lack of time/overwork, lack of resources/facilities, fatigue, outside commitments, "unhealthy" food culture, supportive versus unsupportive individuals, and positive versus negative role models. Institutional, interpersonal, and intrapersonal changes are needed to adequately address barriers to nurses' participation in health-promoting behaviors.

31 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: The results confirm the impacts of diet, motivation for physical exercise, emotional intelligence, and overall self-esteem on sleep quality in nurses.
Abstract: Background: Sleep quality is related to health and quality of life and can lead to the development of related disorders. This study analyzed the sociodemographic and psychological factors related to sleep quality in nurses. Methods: The sample comprised 1094 nurses who were assessed according to the Pittsburgh Sleep Quality Index, the Rosenberg Self-esteem Questionnaire, the Goal Content for Exercise Questionnaire, the Brief Emotional Intelligence Inventory, and the Three-Factor Eating Questionnaire-R18. Results: The results confirm the impacts of diet, motivation for physical exercise, emotional intelligence, and overall self-esteem on sleep quality in nurses. Conclusions: Sleep quality in healthcare professionals is vitally important for performance at work; therefore, appropriate strategies should be applied to improve it.

12 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Life-long updating knowledge in the area of EBP by participation in various forms of postgraduate education can produce improvements in the knowledge, behaviours and attitudes of nurses in creating a positive EBP profile.
Abstract: Purpose. Evidence-based practice (EBP) is recognized by the healthcare community as the gold standard for the provision of safe and compassionate healthcare. The aim was to describe nurses’ knowled...

12 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Strategies student nurses thought should be prioritised to improve nurses' health-related behaviours were stimulating a health-promoting environment by reviewing shift work, improving workplace support, increasing staffing levels, subsidising and role-modelling of healthy food and exercise.

7 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Knowledge of normative scores of the HS-EBP questionnaire and identification of different predictors of Spanish osteopaths’ EBP enable a comprehensive evaluation of the EBP of osteopathic professionals and can also be useful for developing and implementing formative intervention programs for improving EBP practice in osteopathic practice.
Abstract: The main goal of this study was to obtain normative data of the scores of the Health-Sciences Evidence Based Practice (HS-EBP) questionnaire, and to analyse evidence-based practice (EBP) among potential clusters of osteopathy professionals in Spain. An online descriptive cross-sectional study has been applied. A total number of 443 Spanish practicing osteopaths answered a survey including the 5 dimensions of the HS-EBP questionnaire and sociodemographic, training, and practice variables using the "LimeSurvey" online platform. Results point out that the median scores for each five HS-EBP questionnaire dimensions were 95.00, 86.00, 78.00, 84.00 and 62.00 considering that the range of possible scores in each of the dimensions was: from 12 to 120 in dimensions 1, 4 and 5; from 14-140 in dimension 2; and from 10-100 in dimension 3. A clustering algorithm extracted 6 different profiles across the five HS-EBP latent dimensions: low scores in all dimensions (cluster 1); low scores in all dimensions but with medium scores in dimension 1 (cluster 2); mixed pattern of scores, low in dimensions 2 and 5 and medium in the rest of the dimensions; medium scores in all dimensions (cluster 4); high scores in all dimensions and low scores in dimension 5 (cluster 5); and high scores in all dimensions (cluster 6). Significant relationship was found among the response patterns in the clusters and: academic degree level, EBP training and training level, and work time invested in healthcare activity, research and teaching activity. These results allow a description of the actual level of EBP and differential profiles of Osteopathy care practice in Spain. Knowledge of normative scores of the HS-EBP questionnaire and identification of different predictors of Spanish osteopaths' EBP, e.g., academic degree, EBP training and training level, work time invested in healthcare activity, research, and teaching activity, and having a working relationship with an accredited educational centre, enable a comprehensive evaluation of the EBP of osteopathic professionals and can also be useful for developing and implementing formative intervention programs for improving EBP practice in osteopathic practice.

7 citations