scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Jarosława Belowska

Bio: Jarosława Belowska is an academic researcher from Medical University of Warsaw. The author has contributed to research in topics: Evidence-based practice & Scientific literature. The author has an hindex of 6, co-authored 61 publications receiving 97 citations.

Papers published on a yearly basis

Papers
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: The Polish version of the EBP2Q is comparable in terms of psychometry to the original English version, and can be used to assess knowledge, attitudes, and skills concerning EBP among students and practicing professional nurses and midwives.
Abstract: Decisions about patient care in clinical practice should be made based on proven scientific evidence of efficacy and safety (i.e., evidence-based practice [EBP]). Currently, there are no available tools in Poland for assessing the knowledge and attitudes of specialists in health sciences towards EBP. Therefore, by validating the Polish version of the original English Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (EBP2Q), we may provide an appropriate instrument for assessing EBP. The validation group consisted of 1,362 people, including nurses and midwives taking the specialization exam, second-degree students in nursing/midwifery, and staff of selected municipal and clinical hospitals in Warsaw, Pruszkow, and Chelm. The study was conducted from March to June 2014. The following psychometric properties of the EBP2Q were assessed: reliability (Cronbach’s alpha coefficient, and test-retest), validity (exploratory factor analysis, Spearman’s r correlation coefficient, and assessment of inter-group differences), as well as unidimensionality of domains (principal component analysis). All domains of the EBP2Q were characterized by high reliability (Cronbach’s alpha ranging from 0.800 to 0.972). The Polish version showed a strong similarity of factor structure with the original English EBP2Q, indicating that the condition for theoretical validity is fulfilled. Maintenance of the theoretical and discriminative validity and unidimensionality of five domains of the EBP2Q was confirmed. The Polish version of the EBP2Q is comparable in terms of psychometry to the original English version. This questionnaire can be used to assess knowledge, attitudes, and skills concerning EBP among students and practicing professional nurses and midwives. The future validation of the EBP2Q in other groups of specialists in health sciences may increase the scope of applicability of this tool.

16 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Life-long updating knowledge in the area of EBP by participation in various forms of postgraduate education can produce improvements in the knowledge, behaviours and attitudes of nurses in creating a positive EBP profile.
Abstract: Purpose. Evidence-based practice (EBP) is recognized by the healthcare community as the gold standard for the provision of safe and compassionate healthcare. The aim was to describe nurses’ knowled...

12 citations

Journal Article
TL;DR: The knowledge of nurses on the extension of their professional rights is unsatisfactory and requires urgent complementation, and health policy makers should consider an extensive information campaign, especially in the group of nurses with advanced practice who will have prescribing competences.
Abstract: In Poland, since 1 January 2016 nurses who graduated from the master studies or hold a title of a specialist may ordain and prescribe specific medicines ("independent nurse prescribing" - INP). Nurses, who completed bachelor studies or hold a title of a specialist are allowed to prescribe drugs to continue the patient's treatment as ordered by a physician ("supplementary nurse prescribing" - SNP). The aim of this paper was to analyze the knowledge and attitudes of the Polish nurse specialists to their new professional rights in the independent ordaining of some drugs and drug prescribing. Participants were 902 women and 26 men. The age average was 42.4 (min. 26, max. 65, SD = 7.56, median: 43, mode: 40). 300 respondents - secondary medical education, 325 - the bachelor degree, 277 - the master degree. Own, validated questionnaire. Attitudes with answers based on the Likert scale (1-5) assessed by the nonparametric ANOVA Kruskal-Wallis test with the post-hoc analysis. The same statistical model was used in the evaluation of potential differences for the total scale of knowledge and attitudes.On average less than half of answers about the knowledge were correct (average of difficulty index was 39%). Nurses believe that the introduction of nurse prescribing will increase the nurse's control of the therapeutic process (mean: 3.22/5). No significant differences between the attitudes of respondents with different education level (p = 0.206; H = 3.160). 55% of nurses supports the introduction of INP. Respondents with the master education significantly more frequently support INP than those with secondary education (p = 0.001; z = 3.685). The knowledge of nurses on the extension of their professional rights is unsatisfactory and requires urgent complementation. The health policy makers should consider an extensive information campaign, especially in the group of nurses with advanced practice who will have prescribing competences. Nurses' attitudes to nurse prescribing are generally positive. Concerns expressed are the same as in the opinions of nurses from countries where the professional rights underwent extension earlier.

8 citations

01 Jan 2014
TL;DR: Wstep.
Abstract: Wstep. Wykorzystywanie wynikow badan naukowych w praktyce jest konieczne do zapewnienia efektywnej, bezpiecznej oraz spelniającej najwyzsze standardy jakości opieki nad pacjentem. Cel. Celem pracy byla analiza wiedzy i postaw pielegniarek wobec wykorzystywania wynikow badan naukowych w praktyce. Material i metody. Studenci studiow I stopnia (pomostowych).Wiekszośc pracowala w sektorze publicznym, najwieksza grupa osob podejmowala prace w szpitalu klinicznym. Badania pilotazowe. Badania jakościowe, wywiad ustrukturyzowany, rozszerzony focus. Analiza jakościowa uzyskanych wynikow. Wyniki. Dwudziestu studentow studiow I stopnia (pomostowych). Średnia wieku — 43 lata, średni staz pracy — 17 lat. Żadna z osob badanych nie umiala prawidlowo zdefiniowac skrotu EBM i EBP i nie znala dostepnych na rynku czasopism naukowych z dziedziny pielegniarstwa. Najcześciej wskazywanymi czasopismami byly: „Impuls” oraz „Magazyn Pielegniarki i Poloznej”. Tylko 2 pielegniarki uczestniczyly w tworzeniu procedur pielegniarskich w miejscu pracy. Czynnikami ograniczającymi mozliwośc korzystania z najnowszych wynikow badan naukowych w codziennej praktyce klinicznej byly: brak czasu, niewystarczająca znajomośc jezyka angielskiego oraz dostep do Internetu, jak rowniez praca na stanowisku uniemozliwiającym podejmowanie decyzji. Wnioski. 1. W badanej grupie, poziom wiedzy temat evidence-based nursing practice oraz mozliwości wykorzystania wynikow badan naukowych w praktyce pielegniarskiej byl niewystarczający. 2. W badanej grupie, bariery ograniczające mozliwośc korzystania z najnowszych wynikow badan naukowych w codziennej praktyce klinicznej mialy charakter obiektywny i wymagają zmian systemowych w organizacji pracy oraz systemu ksztalcenia ustawicznego pielegniarek. 3. Istnieje koniecznośc poszerzania umiejetności pielegniarek w zakresie wyszukiwania dowodow naukowych i oceny ich wiarygodności. 4. Istnieje koniecznośc poszerzania wiedzy pielegniarek dotyczącej korzyści plynących z korzystania z aktualnych wynikow badan naukowych w codziennej praktyce klinicznej.

7 citations

01 Jan 2014
TL;DR: Celem pracy byla analiza polskiego piśmiennictwa naukowego podejmującego problematyke zastosowania paradygmatu Evidence-based Medicine w badaniach nauKowych oraz zastOSowania dowodow nAUkowychych evidence-based Nursing Practice the authors wspieraniu decyzji klinicznych
Abstract: Celem pracy byla analiza polskiego piśmiennictwa naukowego podejmującego problematyke zastosowania paradygmatu Evidence-based Medicine w badaniach naukowych oraz zastosowania dowodow naukowych Evidence-based Nursing Practice we wspieraniu decyzji klinicznych pielegniarek oraz poloznych. Dobor piśmiennictwa przebiegal dwuetapowo. Na pierwszym etapie przeanalizowano zasoby bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Na drugim etapie dokonano szczegolowej analizy artykulow naukowych zawartych w polskich czasopismach naukowych zawartych na Liście Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego nie posiadających wspolczynnika impact factor (Lista B), opublikowanych w latach 2000–2013. Spośrod odnalezionych 34 pozycji piśmiennictwa: 6 prac to prace kliniczne, 2 pozycje piśmiennictwa to materialy konferencyjne, 1 monografia i 1 artykul redakcyjny — pozycje te zostaly wylączone z dalszej analizy. Do ostatecznej analizy piśmiennictwa naukowego wlączono 24 pozycje piśmiennictwa: 9 pozycji piśmiennictwa dotyczy zastosowania EBM i EBP w praktyce lekarskiej, 5 — w praktyce pielegniarskiej, 2 — w praktyce fizjoterapeutycznej. W polskim piśmiennictwie naukowym liczba artykulow poświeconych tematyce EBM oraz EBP jest wciąz niewystarczająca. Dominują publikacje dotyczące zastosowania wynikow wiarygodnych badan naukowych w praktyce klinicznej lekarzy roznych specjalności. Zauwazalna jest natomiast niewystarczająca liczba artykulow o tej tematyce w dziedzinie nauk o zdrowiu. Problematyka EBP poruszana jest przede wszystkim w kontekście podnoszenia jakości opieki nad pacjentem oraz jej efektywności (w tym rowniez ekonomicznej) w pielegniarstwie oraz praktyce fizjoterapeutycznej. Problemy Pielegniarstwa 2014; 22 (2): 223–227

6 citations


Cited by
More filters
01 Jan 2016
TL;DR: The learning to teach in higher education is universally compatible with any devices to read, so you can get the most less latency time to download any of the authors' books like this one.
Abstract: Thank you for reading learning to teach in higher education. As you may know, people have look numerous times for their favorite books like this learning to teach in higher education, but end up in infectious downloads. Rather than enjoying a good book with a cup of tea in the afternoon, instead they cope with some infectious bugs inside their laptop. learning to teach in higher education is available in our digital library an online access to it is set as public so you can get it instantly. Our book servers spans in multiple countries, allowing you to get the most less latency time to download any of our books like this one. Kindly say, the learning to teach in higher education is universally compatible with any devices to read.

1,332 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: In conclusion, I think that this book invaluable and I hope it will provoke n to the problems of neurolog problems that are likely to bes and I think all care of the elderly will copy.
Abstract: difficulty, where guidance is comed. Unfortunately, in the able, neither chapter can d4 touch on the problems. The m ways of formally assessing ml old patients is allotted half a I mal movements and primi command only a paragraph ea brief section on functiona which might have been ex profit. As to investigations. problem of the use of the ClT, tigating old people with decli is not tackled except to say tI be reserved for those who pre gradual onset of focal signs al At present only those with triad of gait disturbance, inco mental change should be inv possible normal-pressure h and the first step should be Cl may be justified on econor other arguments can be marsi gest the alternative view. For authors' own data on 179 pal gated for \"confusion\" reveale 82 patients presenting with a I than one year, no less than potentially remediable conditi this group there were three subdural haematomas and l with cerebral tumours. No-on of managing heart or chest di a chest radiograph! In conclusion, I think that r this book invaluable. All un4 care of the elderly will wan copy. I hope it will provoke n to the problems of neurolog problems that are likely to bes

225 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: It is interesting that the regional variation in "all cause" mortality is rather wider for the age groups 15-64 than for 65 and over, but this finding is only briefly commented on.
Abstract: Longitudinal Study, a study of the role of birthweight in areal variations in infant mortality, and increased attention to the mortality of migrants, and variations according to place of birth. The examination ofmortality from selected causes back to 1921 shows how long some of the variations between areas have persisted. It is perhaps a pity that the authors have not paid more attention to the influence of age in variation between areas. The use of the SMR as a summary measure implies that the ratio of death rates in two populations is constant over age strata, or at least not sufficiently variable as to make the SMR misleading. It is interesting that the regional variation in \"all cause\" mortality is rather wider for the age groups 15-64 than for 65 and over, but this finding is only briefly commented on. Local authority areas were used as the main units of analysis, although it was recognised that they are internally heterogeneous with regard to their social, economic, and environmental characteristics. Such heterogeneity inevitably limits investigators' ability to explain the variations in mortality that are observed. The suggestion that future volumes may make more use of smaller areas such as wards is therefore welcome. Such minor criticisms do not detract seriously from the value ofthis volume, which will be of interest to epidemiologists, public health specialists, and anyone interested in geographical variations in health.

118 citations

01 Jan 2006
TL;DR: In this article, the authors describe pharmacy education in 3 Middle East countries: Jordan, Kuwait, and Saudi Arabia, and describe teaching methods in all three countries combining traditional didactic lecturing and problem-based learning.
Abstract: The practice of pharmacy, as well as pharmacy education, varies significantly throughout the world. In Jordan, Kuwait, and Saudi Arabia, the profession of pharmacy appears to be on the ascendance. This is demonstrated by an increase in the number of pharmacy schools and the number of pharmacy graduates from pharmacy programs. One of the reasons pharmacy is on the ascendance in these countries is government commitment to fund and support competitive, well-run pharmacy programs. In this report we describe pharmacy education in 3 Middle East countries: Jordan, Kuwait, and Saudi Arabia. All 3 countries offer bachelor of pharmacy (BPharm) degrees. In addition, 2 universities in Jordan and 1 in Saudi Arabia offer PharmD degree programs. The teaching methods in all 3 countries combine traditional didactic lecturing and problem-based learning. Faculties of pharmacy in all 3 countries are well staffed and offer competitive remuneration. All 3 countries have a policy of providing scholarships to local students for postgraduate training abroad. The majority of students in Jordan and Kuwait are female, while the ratio of male to female students in Saudi Arabia is even. Students’ attitudes towards learning are generally positive in all 3 countries. In Saudi Arabia and Kuwait, most pharmacy graduates work in the public sector, while in Jordan, the majority work in the private sector.

95 citations