scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Joanna Gotlib

Bio: Joanna Gotlib is an academic researcher from Medical University of Warsaw. The author has contributed to research in topics: Evidence-based practice & Scientific literature. The author has an hindex of 4, co-authored 39 publications receiving 65 citations.

Papers
More filters
01 Jan 2014
TL;DR: Wstep.
Abstract: Wstep. Wykorzystywanie wynikow badan naukowych w praktyce jest konieczne do zapewnienia efektywnej, bezpiecznej oraz spelniającej najwyzsze standardy jakości opieki nad pacjentem. Cel. Celem pracy byla analiza wiedzy i postaw pielegniarek wobec wykorzystywania wynikow badan naukowych w praktyce. Material i metody. Studenci studiow I stopnia (pomostowych).Wiekszośc pracowala w sektorze publicznym, najwieksza grupa osob podejmowala prace w szpitalu klinicznym. Badania pilotazowe. Badania jakościowe, wywiad ustrukturyzowany, rozszerzony focus. Analiza jakościowa uzyskanych wynikow. Wyniki. Dwudziestu studentow studiow I stopnia (pomostowych). Średnia wieku — 43 lata, średni staz pracy — 17 lat. Żadna z osob badanych nie umiala prawidlowo zdefiniowac skrotu EBM i EBP i nie znala dostepnych na rynku czasopism naukowych z dziedziny pielegniarstwa. Najcześciej wskazywanymi czasopismami byly: „Impuls” oraz „Magazyn Pielegniarki i Poloznej”. Tylko 2 pielegniarki uczestniczyly w tworzeniu procedur pielegniarskich w miejscu pracy. Czynnikami ograniczającymi mozliwośc korzystania z najnowszych wynikow badan naukowych w codziennej praktyce klinicznej byly: brak czasu, niewystarczająca znajomośc jezyka angielskiego oraz dostep do Internetu, jak rowniez praca na stanowisku uniemozliwiającym podejmowanie decyzji. Wnioski. 1. W badanej grupie, poziom wiedzy temat evidence-based nursing practice oraz mozliwości wykorzystania wynikow badan naukowych w praktyce pielegniarskiej byl niewystarczający. 2. W badanej grupie, bariery ograniczające mozliwośc korzystania z najnowszych wynikow badan naukowych w codziennej praktyce klinicznej mialy charakter obiektywny i wymagają zmian systemowych w organizacji pracy oraz systemu ksztalcenia ustawicznego pielegniarek. 3. Istnieje koniecznośc poszerzania umiejetności pielegniarek w zakresie wyszukiwania dowodow naukowych i oceny ich wiarygodności. 4. Istnieje koniecznośc poszerzania wiedzy pielegniarek dotyczącej korzyści plynących z korzystania z aktualnych wynikow badan naukowych w codziennej praktyce klinicznej.

7 citations

01 Jan 2014
TL;DR: Celem pracy byla analiza polskiego piśmiennictwa naukowego podejmującego problematyke zastosowania paradygmatu Evidence-based Medicine w badaniach nauKowych oraz zastOSowania dowodow nAUkowychych evidence-based Nursing Practice the authors wspieraniu decyzji klinicznych
Abstract: Celem pracy byla analiza polskiego piśmiennictwa naukowego podejmującego problematyke zastosowania paradygmatu Evidence-based Medicine w badaniach naukowych oraz zastosowania dowodow naukowych Evidence-based Nursing Practice we wspieraniu decyzji klinicznych pielegniarek oraz poloznych. Dobor piśmiennictwa przebiegal dwuetapowo. Na pierwszym etapie przeanalizowano zasoby bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Na drugim etapie dokonano szczegolowej analizy artykulow naukowych zawartych w polskich czasopismach naukowych zawartych na Liście Czasopism Punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego nie posiadających wspolczynnika impact factor (Lista B), opublikowanych w latach 2000–2013. Spośrod odnalezionych 34 pozycji piśmiennictwa: 6 prac to prace kliniczne, 2 pozycje piśmiennictwa to materialy konferencyjne, 1 monografia i 1 artykul redakcyjny — pozycje te zostaly wylączone z dalszej analizy. Do ostatecznej analizy piśmiennictwa naukowego wlączono 24 pozycje piśmiennictwa: 9 pozycji piśmiennictwa dotyczy zastosowania EBM i EBP w praktyce lekarskiej, 5 — w praktyce pielegniarskiej, 2 — w praktyce fizjoterapeutycznej. W polskim piśmiennictwie naukowym liczba artykulow poświeconych tematyce EBM oraz EBP jest wciąz niewystarczająca. Dominują publikacje dotyczące zastosowania wynikow wiarygodnych badan naukowych w praktyce klinicznej lekarzy roznych specjalności. Zauwazalna jest natomiast niewystarczająca liczba artykulow o tej tematyce w dziedzinie nauk o zdrowiu. Problematyka EBP poruszana jest przede wszystkim w kontekście podnoszenia jakości opieki nad pacjentem oraz jej efektywności (w tym rowniez ekonomicznej) w pielegniarstwie oraz praktyce fizjoterapeutycznej. Problemy Pielegniarstwa 2014; 22 (2): 223–227

6 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: The total of ranking points achieved by a candidate accepted to pharmaceutical studies is of significance when considering educational outcomes obtained after the first year of studies and mastering the system of accepting candidates to university may lower the failure rate among the students of a difficult and demanding major such as pharmaceutical one.
Abstract: Aim: Assessment of predictive value of results of maturity exams applied as admission criteria for pharmaceutical studies at the Medical University of Warsaw (MUW) between 2010–2012. Material and methods: Data of 390 students who began their studies and completed their first year of full-time studies at the pharmaceutical department of MUW. Admission data included: total score gained by a candidate, score concerning biology, chemistry and mathematics. Results in three subjects included in the first year studies curriculum were assessed (Anatomy, Biology with genetics and Pharmaceutical Botany) and a grade point average (GPA) covering this period of time. In order to perform predictive assessment, the analysis of correlation was applied as well as multiple regressions. Results: A model of the function of regression in form of: GPA=0.012∙ (total ranking points) –0.234∙ (gender) explains sufficiently the changeability of results obtained by students after their first year of studies (F=14.984 P<0.000001). The results of analysis point out that indeed men have lower chances of achieving a higher GPA after their first year than women (β=–0.156). Moreover, GPA value prediction after the first year of studies shows that for every additional ranking point achieved during recruitment, the increase in score is on average 0.236. Conclusion: The total of ranking points achieved by a candidate accepted to pharmaceutical studies is of significance when considering educational outcomes obtained after the first year of studies. Mastering the system of accepting candidates to university may lower the failure rate among the students of a difficult and demanding major such as pharmaceutical one.

5 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Nursing teaching curricula should include subjects related to Evidence-based Medicine, such as scientific research methodology or critical analysis of scientific literature, so as to expand nursing students’ knowledge and let them reap the benefits of using the latest study results in their future professional practice.
Abstract: Abstract Introduction. Modern nursing practice requires Nursing students to expand their knowledge both in the field of specialized nursing and learning the basics of medicine, as based on scientific evidence. The dissemination of research activities in nursing and the development of the profession, knowledge and practice based on Evidence-based Nursing may contribute to the increase of the effectiveness and improving the quality of healthcare services. Nursing teaching curricula should include subjects related to Evidence-based Medicine, such as scientific research methodology or critical analysis of scientific literature. Aim. The aim of the study was to analyze the knowledge and attitudes of nursing students towards Evidence-based Medicine (EBM) and Evidence-based Nursing Practice (EBNP). Material and methods. Out of 127 Master’s degree students in Nursing at the Medical University of Warsaw (4 men), 72% work as a nurse. Mean age of the study group was 26.55 years (min. 22, max. 51, SD=7.52) with 63% of the students attending full-time studies, with 90% being students of the first year. Some 53% earned their bachelor’s degree in Nursing in 2013. A standardized Evidence – Based Practice Profile Questionnaire from University of South Australia, quantitative analysis of the study results. Results. Nearly 30% of the respondents have never encountered EBM or EBNP during their time at the University (n=41). Most students intend to use relevant scientific literature in order to update their knowledge (n=68) and to upgrade their skills, so as to integrate EBNP into their everyday professional practice (n=67). Some 60% of the respondents deem scientific reports useful for their work (n=76) but nearly half of them regards clinical experience as more important than the results of scientific studies, when it comes to making the right decisions in their professional practice (n=56). Nearly a half of the studied group (n=66) have never heard about the term minimum clinically worthwhile effect and only one person declared the correct explanation systematic review (n=1). 42% declare reading published scientific studies once a month but nearly 30% have never referred scientific findings to their own diagnosis (n=41) and 40% have never assessed its methodological correctness (n=51). Conclusions. 1. The educational programs in the framework of Nursing studies should be supplemented with subjects of EBM and EBNP, so as to expand the nursing students’ knowledge and let them reap the benefits of using the latest study results in their future professional practice. 2. The level of knowledge about the principles of assessment of reliability of scientific evidence was strongly insufficient and requires urgent supplementation of knowledge and skills of students in this area. 3. It is necessary for students to update their knowledge, particularly when it comes to using the latest scientific literature in everyday clinical practice and skills connected with critical analysis of scientific evidence.

5 citations


Cited by
More filters
Journal ArticleDOI

47 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: A Polish adaptation of the Bedtime Procrastination Scale (BPS), a self-report questionnaire for measuring the tendency to voluntarily postpone going to bed in the absence of any external circumstances for doing so, was carried out to determine the main psychometric properties of the Polish version of the BPS.
Abstract: The sufficient length and good quality of night sleep play a vital role in maintaining health, well-being and effective functioning. Nevertheless, an increase in the prevalence of sleep deprivation can be observed recently. The concept of bedtime procrastination, defined as going to bed later than intended, has been proposed to explain one of the psychological determinants of sleep deficiency. To investigate the prevalence of bedtime procrastination among Poles we carried out a Polish adaptation of the Bedtime Procrastination Scale (BPS), a self-report questionnaire for measuring the tendency to voluntarily postpone going to bed in the absence of any external circumstances for doing so. The aim of the research was to determine the main psychometric properties of the Polish version of the BPS. We also aimed to identify the relationships between bedtime procrastination and selected demographic variables in the Polish sample, and to examine the impact of bedtime procrastination on self-reported sleep outcomes. The data obtained from online surveys conducted on two Polish samples were analyzed, including demographic factors, self-reported sleep outcomes, and responses to items of the BPS. The Polish version of the BPS has a unifactorial structure like the original version. It also exhibits satisfactory internal consistency and moderate temporal stability in a 10-week retest study. BPS scores were not significantly related to the place of residence, the highest completed level of education, living with a spouse or partner, and living with children. Scores in BPS slightly decreased with age and females scored higher on BPS than males. Higher BPS scores were obtained for a group of students in comparison to a group of subjects who were not students, and lower BPS scores were found in working respondents in comparison to respondents who were not working. BPS scores correlate negatively with sleep length on workdays and a feeling of sleep sufficiency, and positively with sleep length on weekdays relative to workdays, sleeping later than one would like, and a feeling of fatigue. Several relationships between self-reported sleep outcomes and demographic variables were also identified.

27 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Assessment based on three optionMCQs is can be preferred over four option and five option MCQs and there was no significant difference between three groups for the validity, reliability, and item discrimination.
Abstract: Background: Most of the academic teachers use four or five options per item of multiple choice question (MCQ) test as formative and summative assessment. Optimal number of options in MCQ item is a matter of considerable debate among academic teachers of various educational fields. There is a scarcity of the published literature regarding the optimum number of option in each item of MCQ in the field of medical education. Objectives: To compare three options, four options, and five options MCQs test for the quality parameters - reliability, validity, item analysis, distracter analysis, and time analysis. Materials and Methods: Participants were 3 rd semester M.B.B.S. students. Students were divided randomly into three groups. Each group was given one set of MCQ test out of three options, four options, and five option randomly. Following the marking of the multiple choice tests, the participants' option selections were analyzed and comparisons were conducted of the mean marks, mean time, validity, reliability and facility value, discrimination index, point biserial value, distracter analysis of three different option formats. Results: Students score more (P = 0.000) and took less time (P = 0.009) for the completion of three options as compared to four options and five options groups. Facility value was more (P = 0.004) in three options group as compared to four and five options groups. There was no significant difference between three groups for the validity, reliability, and item discrimination. Nonfunctioning distracters were more in the four and five options group as compared to three option group. Conclusion: Assessment based on three option MCQs is can be preferred over four option and five option MCQs.

21 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: Nurses' awareness of evidence-based practice increases with their education, and among the key problems are the lack of available professional publications in Polish literature, ignorance of English, shortage of time and lack of support from chief physicians of the ward.
Abstract: Aim The aim of this work was to present current practices, perceived barriers and perceived facilitators of Polish nurses in using EBP in the assessment and management of acute pain during the postoperative period in elderly patients Background Advances in the study of pain and the methods for its relief since the late 1980s have led to a rise in the role of the nurse in pain management and monitoring Introduction The application of evidence-based practice associated with acute pain is on the increase in the world at large Methods Eleven hospitals participated in this study The project involved 1300 nurses working on surgical hospital wards In this study, case study research and qualitative content analysis were used The study was conducted using a dedicated questionnaire Results Access to journals on evidence-based practice on the assessment and management of pain in elderly patients was assessed as less important by the respondents Knowledge drawn from the media, scientific and medical journals was assessed by the respondents as unsatisfactory The greatest barrier to nurses was the fact that scientific articles were published in English Conclusion Nurses' awareness of evidence-based practice increases with their education Among the key problems are the lack of available professional publications in Polish literature, ignorance of English, shortage of time and lack of support from chief physicians of the ward Implications for nursing and health policy There is a need for the introduction of innovative strategies of teaching and approaches to the problem of evidence-based practice in approach to pain management in elder people among the Polish nurses It is necessary to promote these issues in Polish scientific literature

16 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: The Polish version of the EBP2Q is comparable in terms of psychometry to the original English version, and can be used to assess knowledge, attitudes, and skills concerning EBP among students and practicing professional nurses and midwives.
Abstract: Decisions about patient care in clinical practice should be made based on proven scientific evidence of efficacy and safety (i.e., evidence-based practice [EBP]). Currently, there are no available tools in Poland for assessing the knowledge and attitudes of specialists in health sciences towards EBP. Therefore, by validating the Polish version of the original English Evidence-Based Practice Profile Questionnaire (EBP2Q), we may provide an appropriate instrument for assessing EBP. The validation group consisted of 1,362 people, including nurses and midwives taking the specialization exam, second-degree students in nursing/midwifery, and staff of selected municipal and clinical hospitals in Warsaw, Pruszkow, and Chelm. The study was conducted from March to June 2014. The following psychometric properties of the EBP2Q were assessed: reliability (Cronbach’s alpha coefficient, and test-retest), validity (exploratory factor analysis, Spearman’s r correlation coefficient, and assessment of inter-group differences), as well as unidimensionality of domains (principal component analysis). All domains of the EBP2Q were characterized by high reliability (Cronbach’s alpha ranging from 0.800 to 0.972). The Polish version showed a strong similarity of factor structure with the original English EBP2Q, indicating that the condition for theoretical validity is fulfilled. Maintenance of the theoretical and discriminative validity and unidimensionality of five domains of the EBP2Q was confirmed. The Polish version of the EBP2Q is comparable in terms of psychometry to the original English version. This questionnaire can be used to assess knowledge, attitudes, and skills concerning EBP among students and practicing professional nurses and midwives. The future validation of the EBP2Q in other groups of specialists in health sciences may increase the scope of applicability of this tool.

16 citations