scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Klara Granheimer

Bio: Klara Granheimer is an academic researcher. The author has co-authored 1 publications.

Papers
More filters
01 Jan 2013
TL;DR: Forbattringar bor dock ske i framtiden da bestallningsstrategin tidigare inte alltid stamde overrens med organisationens mal as mentioned in this paper.
Abstract: Syftet med denna uppsats ar att undersoka hur implementeringen av ett automatiserat bestallningssystem paverkar, dels den fysiska forstorelsen och dels arbetssattet i butikerna. Vi amnar samtidigt inspirera till vidare forskning inom omradet i allmanhet och pa butiksniva i synnerhet. Den valda metoden ar en fallstudien utifran en induktiv ansats. Fallstudien har enfallsdesign med flera analysenheter. Studien har baserats pa intervjuer, internt material och observationer. Teorierna i studien grundar sig i ERP-system, lagerhantering, automatiserade bestallningssystem, organisationsforandringar, implementering och incitament. Empirin har sin utgangspunkt i internt material samt intervjuer med nyckelpersoner inom Kristianstad-Blekinge Konsumentforening och Coop, pa central- och butiksniva. Slutsatserna ar att det ar svart att pavisa tydliga effekter pa fysisk forstorelse da fallforetaget fortfarande ar i implementeringsfasen. Forbattringar bor dock ske i framtiden da bestallningsstrategin tidigare inte alltid stamde overrens med organisationens mal. Implementeringen har medfort ett andrat arbetssatt i butik. Personalens ansvar har dock inte minskat. Inforandet av det automatiserade bestallningssystemet har resulterat i okat samarbete och storre flexibilitet vad galler bemanning.