scispace - formally typeset
Search or ask a question
Author

Ramón Parès

Bio: Ramón Parès is an academic researcher. The author has an hindex of 1, co-authored 1 publications receiving 2 citations.

Papers
More filters
25 Jul 2012
TL;DR: In this article, the authors propose a modalitat de classificació in l’administracio penitenciaria in regim obert, which is one of the possibilitats of classificacio per a determinat conjunt de people that complien els requisits.
Abstract: La classificacio dels interns penats en algun dels graus penitenciaris previstos a l’ordenament juridic espanyol es una de les funcions i tasques de l’Administracio penitenciaria. La classificacio inicial en regim obert es una d’aquestes possibles modalitats de classificacio per a un determinat conjunt de persones que complien els requisits. Aquesta modalitat de classificacio ha estat fins ara poc coneguda i sovint incompresa per part de la societats, ja que s’associa amb la llibertat definitiva de l’intern sense cap tipus de control. La finalitat de la recerca es precisament donar a coneixer els resultats d’aquesta aplicacio en el conjunt de penats que l’any 2001 varen accedir a aquesta modalitat i se’ls va seguir fins a octubre de 2005, per saber la seva trajectoria i s’hi havia reincidit. Tambe es va constituir un grup de contrast amb interns classificats en segon grau, per contrastar les diferencies entre ambdos col·lectius.

2 citations


Cited by
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: In this paper, the authors examine how early conditional release measures for offenders are revoked in Spain, paying special attention to the criteria and the procedures legally established, and discuss relevant statistics and case law on this subject.
Abstract: In this article we examine how early conditional release measures for offenders are revoked in Spain. For this purpose we analyse the legal framework of revocation, paying special attention to the criteria and the procedures legally established. We also take a look to the practice of revocation by discussing relevant statistics and the case law on this subject. Finally, we raise some critical points on the Spanish system of revocation suggesting some changes inspired by the principle of revocation as a last resort.

5 citations

Dissertation
01 Jan 2014
TL;DR: Treballs Finals de Grau de Criminologia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Jaume Domingo as mentioned in this paper
Abstract: Treballs Finals de Grau de Criminologia, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: Jaume Domingo

3 citations