scispace - formally typeset
Search or ask a question

Effekter av automatiserade beställningssystem i dagligvaruhandeln

TL;DR: Forbattringar bor dock ske i framtiden da bestallningsstrategin tidigare inte alltid stamde overrens med organisationens mal as mentioned in this paper.
Abstract: Syftet med denna uppsats ar att undersoka hur implementeringen av ett automatiserat bestallningssystem paverkar, dels den fysiska forstorelsen och dels arbetssattet i butikerna. Vi amnar samtidigt inspirera till vidare forskning inom omradet i allmanhet och pa butiksniva i synnerhet. Den valda metoden ar en fallstudien utifran en induktiv ansats. Fallstudien har enfallsdesign med flera analysenheter. Studien har baserats pa intervjuer, internt material och observationer. Teorierna i studien grundar sig i ERP-system, lagerhantering, automatiserade bestallningssystem, organisationsforandringar, implementering och incitament. Empirin har sin utgangspunkt i internt material samt intervjuer med nyckelpersoner inom Kristianstad-Blekinge Konsumentforening och Coop, pa central- och butiksniva. Slutsatserna ar att det ar svart att pavisa tydliga effekter pa fysisk forstorelse da fallforetaget fortfarande ar i implementeringsfasen. Forbattringar bor dock ske i framtiden da bestallningsstrategin tidigare inte alltid stamde overrens med organisationens mal. Implementeringen har medfort ett andrat arbetssatt i butik. Personalens ansvar har dock inte minskat. Inforandet av det automatiserade bestallningssystemet har resulterat i okat samarbete och storre flexibilitet vad galler bemanning.

Content maybe subject to copyright    Report

References
More filters
Posted Content
TL;DR: In this article, the authors provide a deep, practical understanding of these technologies and their use in e-commerce. But they suggest that the Internet is only a bridge technology, attractive because of its low cost and global reach, but unattractive because of slow speed and poor user interface.
Abstract: Over the past two decades, businesses in virtually every sector of the world economy have benefited from the technologies of electronic commerce--the automation of commercial transactions using computer and communications technologies. Electronic commerce has spurred far-reaching changes in business, on multiple fronts, using many technologies. This book provides a deep, practical understanding of these technologies and their use in e-commerce. Unlike other books on e-commerce, it does not concentrate solely on the Internet. Instead, it suggests that the Internet is only a bridge technology--attractive because of its low cost and global reach, but unattractive because of its slow speed and poor user interface. Each of the twelve chapters contains an overview of a current theory or practice followed by one or more business case studies. A combination of academic theory and case studies provides a comprehensive picture of how businesspeople use computers to revolutionize the selling and delivery of their products and services.

146 citations

01 Jan 2005
TL;DR: In this article, the authors define amnesomradet logistik as "planering, organisering, styrning av alla aktiviteter i materialflodet, fran ramaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returfloden av produkter och material, och som syftar till att tillfredsstalla kunders och ovriga intressenters behov och onskemal, dvs.
Abstract: Logistik handlar om att skapa effektiva materialfloden. Med det kan avses ett enskilt materialflode inom ett foretag eller integrerade materialfloden genom flera foretag. Vid styrning av materialfloden ar det ofta nodvandigt att anlagga ett bredare perspektiv pa flodet an det egna foretaget eftersom beroenden forekommer mellan kunder och leverantorer, samtidigt som synergier kan erhallas om man aven tar hansyn till forutsattningar och konsekvenser for andra an det egna foretaget. Det ar ocksa vasentligt att forsta informationsflodenas betydelse for att skapa effektiv logistik. I och med forandrade affarsforutsattningar orsakade av bland annat globalisering, outsourcing av produktion till lagkostnadslander, IT-utveckling och okad miljo- och hallbarhetsmedvetenhet har effektiv logistik fatt okad betydelse for foretag att skapa effektivitet och konkurrenskraft. Har definieras amnesomradet logistik som planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflodet, fran ramaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returfloden av produkter och material, och som syftar till att tillfredsstalla kunders och ovriga intressenters behov och onskemal, dvs. ge en god kundservice, laga kostnader, lag kapitalbindning, sma miljokonsekvenser och goda sociala forutsattningar. Logistiken involverar foljaktligen stora delar av ett foretags processer och funktioner, bland annat inkop, produktion, lager, transport, marknadsforing, konstruktion och ekonomi. Syftet med boken ar att ge en grundlaggande forstaelse for hela logistikamnet och att formedla kunskap i syfte att effektivisera logistiken. Boken ar avsedd for introducerande kurser i logistik vid ekonomiska och tekniska hogskolor men ocksa for kompetenshojning for yrkesverksamma. Den ar utformad for att fungera som en introducerande och heltackande bok for den som inte avser att fordjupa sig vidare inom omradet, men ocksa att fungera som bas for fordjupningsstudier inom distribution och transport, produktionslogistik, lager- och materialhantering, inkop, logistik i forsorjningskedjor etc. For att mojliggora sjalvstudier och underlatta forstaelsen for logistikamnet innehaller boken flera illustrerande praktikfall. Praktikfallen ar anonymiserade men alla beskrivningar kommer fran verkliga foretag. De kapitel som behandlar kvantitativa metoder innehaller genomraknade exempel och avslutas med ovningsuppgifter med fullstandiga losningar. Respektive kapitel avslutas ocksa med problematiserande diskussionsfragor. Bokens innehall ar strukturerat i fem delar: • Amnesomradet logistik • Logistiksystemets mal • Logistiksystemets strukturer • Styrning av logistiksystemet • Bilagor. Boken kan anvandas pa olika satt, beroende pa utbildningens eller kompetenshojningens malsattning och ambition. Kapitlen skapar tillsammans en helhet over hela logistikomradet men de ar samtidigt skrivna sa att de kan forstas utan lasning av samtliga foregaende kapitel. Kapitlen 1, 2, 4 och 5 beskriver logistikens utgangspunkter och mal och ses som grundlaggande bas for att forsta logistikamnet. Ovriga kapitel ar mojliga att utelamna eller komplettera beroende pa vilket fokus och vilken profil man vill ha pa kursen. Det ar ocksa mojligt att utelamna de kvantitativa ovningsuppgifter som avslutar vissa kapitel. Denna tredje utgava av boken ar en revidering och utveckling av den andra utgavan fran 2011. Boken bygger pa utbildningsmaterial och erfarenheter fran logistikutbildningar genomforda vid bland annat Chalmers tekniska hogskola, Linneuniversitetet och Lunds universitet samt ett stort antal kurser for yrkesverksamma, bland annat inom Logistikforeningen Plans regi. Vi vill tacka alla er som last och gett synpunkter pa olika versioner av boken och som bidragit med utbildningsmaterial och uppgifter till praktikfall.

140 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: In this paper, the authors studied the Spanish grocery sector to analyze the relationship between internal and external integration processes, their effect on firms' performance and their contribution to the achievement of competitive advantage.
Abstract: Adversarial relationships have been traditional in business, but Supply Chain Management (SCM) entails a new perspective. SCM requires a movement away from arms‐length relationships toward partnership style relations. In this paper, we studied the Spanish grocery sector to analyze the relationship between internal and external integration processes, their effect on firms' performance and their contribution to the achievement of competitive advantage. Performance improvements are analyzed through costs, stock‐out and lead‐time reductions. The achievement of a better competitive position is measured by comparing the firm's performance with its competitors' performance.

115 citations