scispace - formally typeset
Search or ask a question

El procés de desistiment de les persones empresonades. Obstacles i suports

01 Jan 2011-Iss: 53, pp 7-11
TL;DR: Aixi mateix, aquests processos de transicio es contextualitzen tant en el marc d'una trajectoria passada (familiar, formativa-laboral, delictiva i penitenciaria) com tambe en la fase del cicle vital en que hom se situa, en tant que aquests dos eixos delimiten, en bona mesura, l'estructura d'oportunitats i els marcs de referencia de la persona al sortir de la pres
Abstract: La recerca aborda els mecanismes de transicio entre la preso i la vida en llibertat i, particularment, el paper que aquests juguen en els processos de desistiment del delicte. Centrant-se en poblacio masculina condemnada a preso per delictes patrimonials i/o contra la salut publica, la recerca vol identificar les narratives de desistiment i persistencia en l'activitat delictiva, i coneixer com determinats factors externs contribueixen a la construccio d'aquestes narratives. Aquests factors externs son concebuts com a punts d'inflexio que poden propiciar el canvi, i estan relacionats tant amb allo tractat i viscut dins la preso com amb els suports i vincles existents en la comunitat on es desemboca. Aixi mateix, aquests processos de transicio es contextualitzen tant en el marc d'una trajectoria passada (familiar, formativa-laboral, delictiva i penitenciaria) com tambe en la fase del cicle vital en que hom se situa, en tant que aquests dos eixos delimiten, en bona mesura, l'estructura d'oportunitats i els marcs de referencia de la persona al sortir de la preso. Amb aquest objectiu s'ha plantejat un disseny prospectiu en dues onades: la primera onada contempla la realitzacio d'entrevistes personals narratives durant les setmanes previes a la finalitzacio de la condemna de preso per coneixer la biografia, la darrera etapa a la preso i les narratives sobre la transicio; la segona onada esta previst fer-la un any despres de la finalitzacio de la condemna i estara centrada en l'analisi del proces de transicio. Aquest informe presenta els resultats de la primera onada.
Citations
More filters

[...]

01 Jan 2014
TL;DR: Resumen basado en el de la publicacion Resumen en ingles y catalan Monografico con el titulo: Pedagogia social comunitaria y exclusion social as discussed by the authors.
Abstract: Resumen basado en el de la publicacion Resumen en ingles y catalan Monografico con el titulo: Pedagogia social comunitaria y exclusion social

5 citations

[...]

01 Jan 2013
TL;DR: In this paper, a recerca aborda the situacio penitenciaria de regressio a segon grau d'una persona classificada en tercer grau de tractament.
Abstract: La recerca aborda la situacio penitenciaria de regressio a segon grau d'una persona classificada en tercer grau de tractament. Aquesta recerca neix de la dada que a Catalunya el retorn esglaonat a la comunitat (a partir del tercer grau o de la llibertat condicional) no es la forma habitual en que les persones condemnades extingeixen la condemna sino que resulta mes comu la finalitzacio en segon grau. Aquesta realitat resulta preocupant ja que existeix una evidencia cientifica favorable al retorn esglaonat com un sistema amb mes probabilitats d'aconseguir la reinsercio de la persona. La recerca parteix de que un dels factors que explica aquesta taxa baixa de finalitzacio de la condemna en tercer grau o en llibertat condicional es justament la regressio a segon grau. Acceptat aquest fet, els objectius de la recerca consisteixen en valorar si el nostre sistema penitenciari fa un us restringit de la regressio i en explorar si es poden identificar les causes que expliquen que una vegada que s'ha produit la regressio sigui dificil reprendre el proces de reinsercio a la comunitat. Per dur a terme la recerca s'ha pres com a poblacio de referencia les persones que van patir una regressio a segon grau a Catalunya durant l'any 2011 i que finalitzen la seva condemna entre l'1 de juliol i el 31 de desembre del 2012. Aixo dona una poblacio de 52 persones. S'ha procedit a estudiar els expedients penitenciaris d'aquestes persones i s'ha aconseguit entrevistar al 75% d'elles. La recerca posa de manifest que la nostra practica de regressio es troba encara allunyada d'un model garantista i rehabilitador, indica algunes raons que expliquen la dificultat de recuperar el tercer grau o la llibertat condicional una vegada regressat i finalment s'assenyalen un conjunt de recomanacions o bones practiques.

2 citations

[...]

01 Jan 2013

1 citations

References
More filters

[...]

01 Jan 2002
TL;DR: In "Jueces penales y penas en Espana" as discussed by the authors, el lector encontrara respuestas a las razones que llevan a los jueces a conceder o denegar la suspension o sustitucion de las penas privativas de libertad, sabra la forma en que reaccionan frente al impago de multas, tendra una vision exhaustiva sobre los problemas que presenta en Español la aplicacion de las
Abstract: Este libro pretende que jueces, fiscales y abogados, asi como profesores y estudiantes de las disciplinas juridicas y criminologicas, puedan tener una percepcion real de la forma en que se aplican las nuevas penas previstas en el Codigo Penal de 1995. En "Jueces penales y penas en Espana" el lector encontrara respuestas a las razones que llevan a los jueces a conceder o denegar la suspension o sustitucion de las penas privativas de libertad, sabra la forma en que reaccionan frente al impago de multas y, en general, tendra una vision exhaustiva sobre los problemas que presenta en Espana la aplicacion de las penas alternativas.

3 citations