scispace - formally typeset
Search or ask a question

Gruźlica skóry — trudna diagnoza w praktyce dermatologicznej

06 Mar 2012-Vol. 6, Iss: 1, pp 43-49
TL;DR: Gru¼lica skory jest szczegoln± postaci± gru ¼licy obardzo zro?nicowanym obrazie klinicznym as mentioned in this paper.
Abstract: Gru¼lica skory jest szczegoln± postaci± gru¼licy o bardzo zro?nicowanym obrazie klinicznym.Nietypowo¶ae zmian skornych oraz sk±popr±tkowy przebieg choroby znacznie utrudniaj± postawienie prawid³owego rozpoznania i rozpoczecie odpowiednio wcze¶nie leczenia. W zale?no¶ci od charakteru objawow wyro?nia sie gru¼lice w³a¶ciw± skory: toczniow±, brodawkuj±c±, wrzodziej±c± i rozp³ywn± oraz tuberkulidy. Zmiany skorne w przebiegu gru¼licy w³a¶ciwej skory s± wynikiem bezpo¶redniego zajecia skory przez proces gru¼liczy, natomiast tuberkulidy stanowi± odpowied¼ immunologiczn± na zaka?enie gru¼licze o innym umiejscowieniu. W rozpoznaniu gru¼licy skory wykorzystuje sie barwienie skrawkow metod± Ziehl-Neelsena, posiew na odpowiednich pod³o?ach, reakcje ³ancuchowej polimerazy, test tuberkulinowy, testy interferonowe oraz badanie histopatologiczne zmian skornych. Leczenie gru¼licy skory podlega tym samym zasadom, jakie stosuje sie w gru¼licy p³uc, a wynik leczenia ocenia sie przede wszystkim na podstawie poprawy stanu klinicznego. W niniejszej pracy przedstawiono najczestsze postacie kliniczne, metody diagnostyczne oraz mo?liwo¶ci terapeutyczne gru¼licy skory.

Content maybe subject to copyright    Report

References
More filters
Journal ArticleDOI
TL;DR: The experience with cutaneous tuberculosis at Ga‐Rankuwa Hospital is reviewed, with a total of 92 cases of skin tuberculosis seen over the past 12 years, with Lupus vulgaris was the most common true infection and papulonecrotic tuberculid the mostCommon tuberculids.
Abstract: The experience with cutaneous tuberculosis at Ga-Rankuwa Hospital is reviewed. A total of 92 cases of skin tuberculosis was seen over the past 12 years. All recognized forms of cutaneous tuberculosis were encountered, plus some forms which were difficult to classify. Lupus vulgaris was the most common true infection and papulonecrotic tuberculid the most common tuberculid. The classification and pathogenetic mechanisms are briefly discussed.

51 citations

Journal ArticleDOI
TL;DR: The most common type of cutaneous TB was tuberculosis verrucous cutis and the most commonly affected sites were the limb and the buttock and its incidence should not be ignored.
Abstract: Background: Cutaneous tuberculosis (TB) is essentially an invasion of the skin by Mycobacterium tuberculosis, the same bacteria that causes pulmonary tuberculosis. Aim: This study was conducted to study the common types of cutaneous TB and to find the management pattern in a tertiary teaching hospital in Pokhara, Nepal. Materials and Methods: All the cases of cutaneous TB were biopsied and furthermore investigated by performing Mantoux test, sputum examination, fine needle aspiration cytology, chest X-ray and ELISA. Results: In this study, we found that tuberculosis verrucous cutis (48%) had a higher incidence than other types of cutaneous TB. More males were affected than were females (1.2:1). Commonly affected sites were the limb and the buttock (48%). The most commonly affected age group was 16-25 years (40%). All cases (except two) were more than 15 mm in size in the Mantoux test. The histopathological picture was typical in all except three cases. All patients were treated with antitubercular treatment as per the national guidelines. Conclusion: The most common type of cutaneous TB was tuberculosis verrucous cutis and the most commonly affected sites were the limb and the buttock. As cutaneous TB sometimes reflects the presence of pulmonary tuberculosis, its incidence should not be ignored.

27 citations